Ценовник услуга

Финансијски план за 2024. годину са допунама и изменама

Финансијски план за 2024. годину

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања

Решење о рекатегоризацији Дома

Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији

Споразум о продужењу рока важења посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Дому ученика средњих школа Врање

Решење о утврђивању цене смештаја и исхране у установама ученичког стандарда за ученике који се финансирају из буџета Републике Србије

Решење о утврђивању цене смештаја и исхране у установама студентског стандарда за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије

Статут Дома ученика средњих школа - Врање

Одлука о измени Статута Дома ученика средњих школа - Врање

Правилник о кућном реду Дома - август 2020.

Закон о ученичком и студентском стандарду

Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Споразум о продужењу рока посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Програм васпитног рада дома ученика Врање

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру

Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда

Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената

О ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре

Правилник о заштити података о личности

Евиденција лица за заштиту података

Правилник о вредновању стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника у Дому ученика средњих школа Врање

Правилник о ближем уређивању планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци

Правилник о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Дома

Објављивање података о броју запослених